A projekt azonosítószáma:EFOP-1.2.9-17-2017-00043

A projekt címe:„Nők a családban és a munkahelyen - Nőközpont kialakítása Balmazújvároson”
Scroll Top

Óvodai dajka (OKJ 32 140 01)

Nyilvántartásba vételi száma:

E-000407/2014/A…

A képzés célja:

a képzésben résztvevő sajátítsa el az óvodai dajka munkakör gyakorlásához szükséges ismereteket, ezáltal képes az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

jj
A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az óvodapedagógussal való együttműködésre
 • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
 • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
 • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
 • a beteg gyermek ápolására
 • empátiára, toleranciára
 • adekvát kommunikációra
 • általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni
 • a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • módszeres munkavégzésre
 • differenciált bánásmódra
 • segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében
 • betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
 • Iskolai végzettség: : alapfokú iskolai végzettség
 • Bemeneti kompetenciák:-
 • Szakmai végzettség: –
 • Szakmai gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges
 • Előzetesen elvárt ismeretek: –
 • Egyéb feltételek: –
A részvétel feltételei:

Egységes dokumentum – haladási napló, jelenléti ív. (A képzés sajátosságaiból adódóan előfordulhat, hogy a gyakorlati oktatás során a résztvevők eltérő, egyedi ütemezés szerint teljesítik a  részvételi kötelezettségüket. Emiatt az elmélet és a gyakorlati órák naplózása egymástól függetlenül is történhet, így az órák/foglalkozások sorszámozása az elmélet és a gyakorlati rész tekintetében elkülönülhet.)

Megengedett maximális hiányzás:

maximum 20%, sajátos megrendelő igények és pályázati, támogatói előírások esetében ettől eltérő (kisebb) mértékű lehet

Tervezett képzési idő

320 óra (Elméleti órák száma: 192 óra, Gyakorlati órák száma: 128 óra)

Tanegység neve
Össz. Óraszám
Ebből
Elmélet
Gyakorlat
A nevelés elméleti alapjai 18 18 0
Játékpedagógia 12 12 0
Munkajellegű tevékenységek az óvodában 3 3 0
Programok az óvodában 3 3 0
Nevelési gyakorlat 16 0 16
Egészségnevelési és egészségvédelmi alapismeretek 18 18 0
Egészségnevelés és egészségvédelem az óvodában 30 30 0
Személyi gondozási alapismeretek 18 18 0
Személyi gondozás az óvodában 36 36 0
Gondozási gyakorlat 56 0 56
Takarítási alapismeretek 24 24 0
Az óvodai takarítás szabályai 6 6 0
Élelmezéshigiénia 12 12 0
A tálalás, kiszolgálás szabályai 6 6 0
Az óvodaudvar karbantartása 6 6 0
Konyhai és udvari feladatok gyakorlata 56 0 56
Összesen 320 192 128
A képzés során alkalmazott értékelés:

Az oktatók a tananyag sajátosságainak megfelelően, illetve a képzésben részvevők esetlegesen eltérő iskolai végzettsége, szakmai tapasztalata, előzetes ismeretei alapján az adott csoport igényeihez igazítva alkalmazzák a differenciált oktatás eszközeit.

Alkalmazott módszerek: előadás, magyarázat, gyakorlati munka, megbeszélés, bemutatás, szemléltetés, szimuláció, vita, kooperatiív oktatási módszer, stb. Alkalmazott munkaformák: egyéni munka, páros munka, csoportos munka, frontális munka.

ii
Vizsgával kapcsolatos információk:

A tananyagegységet magába foglaló szakmai követelménymodul modulzáró vizsgájának sikeres teljesítése (Igazolás modulzáró vizsgáról).

Amennyiben a képzésben résztvevő bármilyen okból nem fejezi be a képzést, külön, írásban benyújtott kérésére látogatási igazolás adható ki, amennyiben a hiányzása a tananyagegység vonatkozásában a felnőttképzési szerződésben rögzített megengedett mértéket nem haladta meg.

A képzésben résztvevők teljesítményének nyomon követése folyamatos, formája az elméleti oktatás során oktatói szóbeli visszacsatolás, a gyakorlati képzés folyamán önálló feladatmegoldás irányítás mellett – oktatói szóbeli visszacsatolás.

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul.

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga olyan kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal (ismeretekkel, készségekkel).

A modulzáró vizsgát a felnőttképzés folytató intézmény szervezi, ha a jelentkező kizárólag az intézményben vett részt az érintett szakképesítés megszerzésre irányuló képzésben. A modulzáró vizsgát minden egyéb esetben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vagy a szakképzésről szóló törvény 12.§. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott intézmény szervezi.

A modulzáró vizsga tartalma:

A modulzáró számonkérés tartalmát tekintve az adott szakmai követelménymodulhoz tartozó tananyagegységekben meghatározott szakmai ismereteket és készségeket teljes mértékben felöleli. A feladatokat a szakmai követelménymodul oktatásában résztvevő oktatók állítják össze, a képző intézmény hagyja jóvá, figyelembe véve a képzési program tartalmát és a komplex szakmai vizsga követelményeit.

Szakmai követelménymodul
Modulzáró vizsga formája
Modulzáró vizsga időtartama
Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek gyakorlati 60 perc
Gyermekfelügyelői feladatok gyakorlati, írásbeli 40 perc
60 perc
Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok gyakorlati 40 perc
A szakmai követelménymodulok modulzáró vizsgatevékenysége, időtartama és eredményességének feltétele:

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása a hatályos szakmai és vizsgakövetelmény előírásának megfelelően legalább 51 %-ra értékelhető: 51%-tól  „megfelelt”, 51% alatt „nem felelt meg”.

Szakmai követelménymodul
Modulzáró vizsga formája
Modulzáró vizsga időtartama
11470-16 Óvodai nevelési feladatok írásbeli 45 perc
11688-16 Gondozás és egészégnevelés írásbeli 45 perc
11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében írásbeli 45 perc
11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében írásbeli 45 perc
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 • Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az óvodai nevelés, gondozás, takarítás gyakorlata

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított szituációs tételek alapján történik. A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A vizsgázó a vizsgatevékenység során a képző intézmény szakértői által összeállított tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A tételek az óvodai dajka, gondozási, takarítási feladataihoz, az intézményi és intézményen kívüli programokban történő segítségnyújtáshoz, a játék és eszközhasználathoz kapcsolódó élethelyzeteket, szituációkat, feladatokat tartalmazhatnak. A vizsgázó gyakorlati vizsgáját, nem gyermekek körében végzett tevékenységként teljesíti.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

 • Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a központilag meghatározott tételsorból, véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

 

A képzés elvégzését igazoló irat:

bizonyítvány

A bizonyítvány kiadásának feltétele:

a modulzáró vizsgák sikeres letétele, a szakmai gyakorlat teljesítése illetve az, hogy a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg az előírt megengedett óraszámot, a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésre kerültek. Sikeres komplex szakmai vizsga esetén Óvodai dajka OKJ bizonyítvány kerül kiadásra

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:

Előzetes tudásszint felmérés, elhelyezkedési tanácsadás, álláskeresési technikák, Képzés hatékonyságának növelése, munkavállalás elősegítése, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás

ii
A képzési program megtekinthető:

Hétfőtől-péntekig 09:00 és 17:00 óra között a SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. ügyfélszolgálati irodájában (4220 Hajdúböszörmény, Király Jenő tér 1. fszt. 4.)

A képzési program szervezője:

SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Király Jenő tér 1. fszt. 4.)

}}
Jelentkezés határideje:

A jelentkezést lezárjuk a képzés kezdése előtti 3 munkanappal.

Érdeklődni lehet:

Internet: simoninfo.hu                                      Email: informacio@simoninfo.hu

Telefon: (20) 423 3940   (52 227-412           Facebook: www.facebook.com/simoninfokft

 

X