A projekt azonosítószáma:EFOP-1.2.9-17-2017-00043

A projekt címe:„Nők a családban és a munkahelyen - Nőközpont kialakítása Balmazújvároson”
Scroll Top

Gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ 31 761 01)

Nyilvántartásba vételi száma:

E-000407/2014/A…

A képzés célja:

a képzésben résztvevő sajátítsa el a Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek birtokában képes az alábbi feladatok ellátására: A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez. Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.

jj
A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai etikai szabályok betartására,
 • általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
 • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
 • adekvát kommunikációra,
 • olvasott, a képzésben résztvevő sajátítsa el a Gyermek- és ifjúsági felügyelő részszakképesítés megszerzéséhez, adott munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek birtokában képes az alábbi feladatok ellátására: A gyermek- és ifjúsági felügyelő a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket. Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési, gondozási tevékenységeinek elvégzésében. Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez. Részt vesz a gyermek szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében. Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételének előkészítésével kapcsolatos teendőket és ellátja a nevelési, gondozási feladatokat. Végzi a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat.írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
 • a gyermek motiválására,
 • segítőkész kapcsolatteremtésre,
 • konfliktusmegoldásra,
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
 • gyermekjátékok és sportszerek használatára,
 • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára, és
 • különböző rendezvények, programok lebonyolítására
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:
 • Iskolai végzettség: : alapfokú iskolai végzettség
 • Bemeneti kompetenciák:-
 • Szakmai végzettség: –
 • Szakmai gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmasság: szükséges
 • Előzetesen elvárt ismeretek: –
 • Egyéb feltételek: –
A részvétel feltételei:

Egységes dokumentum – haladási napló, jelenléti ív. (A képzés sajátosságaiból adódóan előfordulhat, hogy a gyakorlati oktatás során a résztvevők eltérő, egyedi ütemezés szerint teljesítik a  részvételi kötelezettségüket. Emiatt az elmélet és a gyakorlati órák naplózása egymástól függetlenül is történhet, így az órák/foglalkozások sorszámozása az elmélet és a gyakorlati rész tekintetében elkülönülhet.)

Megengedett maximális hiányzás:

maximum 20%, sajátos megrendelő igények és pályázati, támogatói előírások esetében ettől eltérő (kisebb) mértékű lehet

Tervezett képzési idő

350 óra (Elméleti órák száma: 210 óra, Gyakorlati órák száma: 140 óra)

Tanegység neve
Össz. Óraszám
Ebből
Elmélet
Gyakorlat
Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek elmélete 104 104 0
Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek gyakorlata 48 0 48
Gyermekfelügyelői feladatok elmélete 72 72 0
Gyermekfelügyelői feladatok gyakorlata 52 0 52
Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok elmélete 34 34 0
Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok gyakorlata 40 0 40
Összesen 350 210 140
A képzés során alkalmazott értékelés:

Az oktatók a tananyag sajátosságainak megfelelően, illetve a képzésben részvevők esetlegesen eltérő iskolai végzettsége, szakmai tapasztalata, előzetes ismeretei alapján az adott csoport igényeihez igazítva alkalmazzák a differenciált oktatás eszközeit.

Alkalmazott módszerek: előadás, magyarázat, gyakorlati munka, megbeszélés, bemutatás, szemléltetés, szimuláció, vita, kooperatiív oktatási módszer, stb. Alkalmazott munkaformák: egyéni munka, páros munka, csoportos munka, frontális munka.

ii
Vizsgával kapcsolatos információk:

A képzésben résztvevők teljesítményének nyomon követése folyamatos, formája az elméleti oktatás során oktatói szóbeli visszacsatolás, a gyakorlati képzés folyamán önálló feladatmegoldás irányítás mellett – oktatói szóbeli visszacsatolás.

Valamennyi modul a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulzáró vizsgával zárul. A szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt modulzáró vizsga olyan kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben résztvevő rendelkezik a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal (ismeretekkel, készségekkel).

A modulzáró vizsgát a felnőttképzés folytató intézmény szervezi, ha a jelentkező kizárólag az intézményben vett részt az érintett szakképesítés megszerzésre irányuló képzésben. A modulzáró vizsgát minden egyéb esetben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vagy a szakképzésről szóló törvény 12.§. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott intézmény szervezi

A modulzáró vizsga tartalma:

A modulzáró számonkérés tartalmát tekintve az adott szakmai követelménymodulhoz tartozó tananyagegységekben meghatározott szakmai ismereteket és készségeket teljes mértékben felöleli.

A feladatokat a szakmai követelménymodul oktatásában résztvevő oktatók állítják össze, a képző intézmény hagyja jóvá, figyelembe véve a képzési program tartalmát és a komplex szakmai vizsga követelményeit.

Szakmai követelménymodul
Modulzáró vizsga formája
Modulzáró vizsga időtartama
Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek gyakorlati 60 perc
Gyermekfelügyelői feladatok gyakorlati, írásbeli 40 perc
60 perc
Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok gyakorlati 40 perc
Szakmai követelménymodul
Modulzáró vizsga formája
Modulzáró vizsga időtartama
Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek gyakorlati 60 perc
Gyermekfelügyelői feladatok gyakorlati, írásbeli 40 perc
60 perc
Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok gyakorlati 40 perc
A modulzáró vizsgák feladatteljesítése:
 • a vizsgára bocsátás feltételeiként megjelölt munkák,
 • a leírt alábbi feladatok:
A modul megnevezése
Gyakorlati modulzáró vizsgaként elfogadható feladat
12046–16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, a demonstrációs teremben végrehajtható gyermekgondozási–ápolási feladatok megoldása.
A képző intézmény által összeállított tételsorból húzott, demonstrációs teremben végrehajtható elsősegély nyújtási feladatok megoldása.
10523–16 Gyermek-felügyelői feladatok Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült napló leadása.
A képző intézmény által összeállított írásbeli feladatsor megoldása.
10524–16 Gyermek–felügyeleti dokumentációs feladatok A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 • Az előírt valamennyi modulzáró vizsga sikeres letétele.
 • Felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése (kiemelten a megengedett hiányzásra, fizetési feltételekre vonatkozó kitételek)
 • A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
  • Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a naplót a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazza a gyakorlati helyként szolgáló intézmény rövid bemutatását legfeljebb 1 oldal terjedelemben, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének vagy klienseinek rövid élettörténetét.
  • A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása.
 • A 40 órás szakmai készségfejlesztésről – 20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja – szóló igazolás.
 • Minimum 100 óra – 20%-a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%-a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszerhez tartozó intézményben – letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyermekfelügyelői munkával kapcsolatos fogalmakat és legfontosabb összefüggéseket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 % 

Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyermekfelügyelet feladatainak és adminisztrációjának bemutatása, továbbá a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján központilag összeállított szóbeli tételsor szerint.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 %

A képzés elvégzését igazoló irat:

bizonyítvány

A bizonyítvány kiadásának feltétele:

a modulzáró vizsgák sikeres letétele, a képzésben résztvevő hiányzása nem haladja meg a felnőttképzési szerződésben meghatározott megengedett óraszámot, a felnőttképzési szerződés pontjai maradéktalanul teljesültek. Sikeres komplex szakmai vizsga esetén OKJ 31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő bizonyítvány kerül kiadásra.

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások:

Előzetes tudásszint felmérés, elhelyezkedési tanácsadás, álláskeresési technikák, Képzés hatékonyságának növelése, munkavállalás elősegítése, képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás, pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás

ii
A képzési program megtekinthető:

Hétfőtől-péntekig 09:00 és 17:00 óra között a SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. ügyfélszolgálati irodájában (4220 Hajdúböszörmény, Király Jenő tér 1. fszt. 4.)

A képzési program szervezője:

SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Király Jenő tér 1. fszt. 4.)

}}
Jelentkezés határideje:

A jelentkezést lezárjuk a képzés kezdése előtti 3 munkanappal.

Érdeklődni lehet:

Internet: simoninfo.hu                                      Email: informacio@simoninfo.hu

Telefon: (20) 423 3940   (52 227-412           Facebook: www.facebook.com/simoninfokft

 

X